תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט "מפה לשם" (להלן: "האתר") ו/או אפליקציית "שליחויות מפה לשם" (להלן: "האפליקציה") ועל השימוש שלך בשירותים כלשהם של "מפה לשם", אשר יסופקו לך, אשר מאפשרים לבעלי מקצוע ו/או אנשים פרטיים להזמין שליחות ו/או שירות משלוח כלשהו (האתר, האפליקציה והשירותים הניתנים ייקראו לצורך הקיצור: "מפה לשם") וכן מאפשרים הן למקבל השליחות והן לספק השירותים לקבל עידכון "און ליין" בנוגע לשירות כגון זמן ביצוע, התמורה בעד השירות וכו'. בהורדה של מידע כלשהו מהאתר, בהתקנת האפליקציה אשר מסופקת לך ו/או בעצם השימוש בשירותים או רישום לאחד מן המסלולים המוצעים על ידי "מפה לשם", אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה, ואתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך, וכי תציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר אינטרנט זה ו/או באפליקציה ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין "מפה לשם" ו/או מי מטעמם, לבינך. בעת השימוש בשירותי "מפה לשם" הנך מצהיר כי גילך מעל 18.

'מפה לשם' משמשת כמתווך בין שליחים עצמאיים ו/או חברות שליחויות ו/או נהגי מוניות ו/או כל חברה או אדם פרטי המעוניין לספק שירותי שליחויות, לבין לקוחות פרטיים או עסקיים המעוניינים לקבל שירות כמתואר. השימוש מ "מפה לשם", ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תחילת השימוש ב"מפה לשם" ובתכניה מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

השימוש ב״מפה לשם״

השימוש ב"מפה לשם" ובתכנים שבה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) לא תקום כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'מפה לשם' בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום ב"מפה לשם"  ובמכשירי הקצה. השימוש בתכנים המוצגים ב"מפה לשם", במכשירי הקצה ובשירותי "מפה לשם" ייעשו על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. 'מפה לשם' מוגבל לשימוש אישי וצרכני, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה ו/או מהבעלים. על המשתמש ב"מפה לשם" חל איסור מוחלט לבצע בה שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם ב'מפה לשם' . 'מפה לשם' רשאית להוריד את האפליקציה מהחנות, לשנות, מעת לעת, את מבנה האפליקציה, חזותה, אופיה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על כן, לא תהיה לאף אדם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'מפה לשם' בקשר לכך. 'מפה לשם' אינה מתחייבת שהשירות הניתן - זירת מסחר באפליקציה ו/או באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי 'מפה לשם', נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של "מפה לשם". 'מפה לשם' לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לאף אדם או לרכושו עקב כך. 'מפה לשם' שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באפליקציה ו/או באתר. כל זכויות היוצרים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותי 'מפה לשם' - לרבות עיצוב, תוכנה, סמל מסחרי, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בהם - הינן של 'מפה לשם' בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפיה עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של 'מפה לשם' בכתב ומראש. שם האתר ו/או האפליקציה:  'מפה לשם', שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) הינם קניינה הבלעדי של יוצרי האתר ו/או האפליקציה "מפה לשם". בעת שימושך בשירותי "מפה לשם" הנך מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש, וכי אפשר ששירותים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי "מפה לשם" אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של אתר אינטרנט ו/או אפליקציה זו, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט ו/או אפליקציה זו (לרבות מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, איקונים של לחצנים, תמונות, קליפים של אודיו, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים (להלן ביחד: "המידע"). "מפה לשם" אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בפועל בין מקבל השירות לבין ספקי השירותים, ומשמשת אך ורק כזירת מסחר עבורם, על כך לא תעלה כל טענה לגבי מהות השירות או איכות בשירות או זמינות השירות הניתן בזירת מסחר "מפה לשם". "מפה לשם" אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בשירות ו/או במערכת הניהול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "מפה לשם" אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים ו/או מי מטעמם והשימוש בזירת המסחר הינו על דעתך ואחריותך בלבד והינך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. שירותים אשר מוצעים על ידי "מפה לשם" זה הינם שירותים עבור צרכנים יחידים או גופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי החל. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה, הגישה לרשת האינטרנט, אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים. "מפה לשם" נותנת למשתמשים הזדמנות לבחור שלא ייעשה שימוש במידע שלהם על ידי "מפה לשם" על מנת לשלוח אליהם חומרים שיווקיים, על ידי שימוש בתיבת סימון ייעודית בעת הצטרפות לשירות ו/או ביצוע הרישום. במידה שהינך מאשר קבלת דואר שיווקי בעת הצטרפות לשירות ו/או ביצוע הרישום (קרי, תיבת הסימון "אני מאשר/ת קבלת דואר שיווקי" הינה מסומנת) אתה מסכים לקבל מ"מפה לשם" (באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS, או באופן אחר) חומרים שיווקיים. משתמשים אשר מעוניינים להפסיק לקבל חומריים שיווקיים מ"מפה לשם" יכולים להשיב להודעת הדואר תוך ציון "מחק מהשירות" ("unsubscribe") בשורת הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. נכון למועד זה, השימוש בשירותי "מפה לשם" אינו כרוך בתשלום, "מפה לשם" שומרת לעצמה את הזכות לדרוש דמי מנוי ו/או תשלום כלשהו בעבור השירותים הניתנים ו/או השימוש בה. במידה ומשתמשים שילמו עבור השירות הניתן לא תקום כל טענה הקשורה לעניין זה כלפי "מפה לשם"

הפסקת שימוש ושיפוי

'מפה לשם' רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא 'מפה לשם', לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או נותן השירות ישפה את 'מפה לשם' בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר 'מפה לשם', ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים. על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר 'מפה לשם', יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש ב"מפה לשם" הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור נתניה . כמו כן נותני השירות ומשתמשי "מפה לשם" מתחייבים לשפות את יוצרי "מפה לשם" בגין כל טענה ו/או תביעה אשר תועלה בגין התנהלותם ו\או התרשלותם  ו/או כל פגיעה אחרת ואשר בגין אלו נטענו טענות נגד "מפה לשם" ו/או מי מיוצריה ו/או מי מטעמה.